اهداف همایش

اهداف همایش

هدف نهایی :

 

ترویج و توسعه کارآفرینی و تعاون و انتقال تجربیات مدیران موفق در جهت نیل به عدالت اجتماعی و توانمند سازی جوانان

 

اهداف کاربردی :

جلب مشارکت بین بخشی و تشویق نهادهای اجتماعی و بنگاه های اقتصادی برای حضور موثرتر در جهت ارتقای سطح کارآفرینی جامعه

شناسایی، پایش و دسته بندی کارآفرینان در حوزه های مختلف و ایجاد فضای رقابت در جهت رشد و بهبود محیط کسب و کار کشور

تجلیل و قدرانی از کارآفرینان ملی در بخشهای مختلف اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی، علمی و آموزشی و توسعه فرهنگ کارآفرینی و تعاون

طراحی سیاستها و پیاده سازی برنامه های بهینه در راستای مناسب سازی شاخص های پایش و بهبود نظام کارآفرینی

تقویت بازار رقابتی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش وابستگی ها و تاکید بر تولید و تلاش برای خود اتکایی

معرفی جدید ترین دستاوردهای کارآفرینانه کشور و ترویج فرهنگ استفاده از محصولات و خدمات داخلی

تدوین بیانیه های مورد نیاز جهت تثبیت نقش کارآفرینی در تدوین قوانین حاکمیتی

تقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیم سازی کشور

تغییر روند مدیریتی بنگاههای اقتصادی بر اساس سیستم مدیریتی نوین در جهت غلبه بر نوسانات بازار

بسترسازی و تقویت زمینه های صادرات محصولات و خدمات به سایر کشورها