برگزارکنندگان

برگزار کنندگان

بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال