تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

15 آذر ماه ۹۷

شروع فرایند ارزیابی

1 مهر ماه ۹۷

نشست مجمع کارآفرینان

آذرماه ۹۷

تاریخ برگزاری جشنواره

4 دی ماه ۹۷