مدل ارزیابی بنگاه های مسئولیت پذیر

مدل ارزیابی کارآفرین برتر با رویکرد معرفی بنگاه های مسئولیت پذیر

مدل ارزیابی کارآفرین برتر با رویکرد معرفی بنگاه های مسئولیت پذیر سعی کرده است، عواملی که قابل رقابت و سنجش بین کارآفرینان محترم می باشد را مشخص نموده و جهت ارزیابی استفاده نماید. هر چند این ارزیابی و رتبه بندي ، بصورت نسبی است و افرادي که امتیاز پایینتري کسب می نمایند، چیزي از ارزشهاي کارآفرینان محترم کسر نمی نماید .

 

مدل ارزیابی کارآفرین برتر در پنج محور به شرح زیر می باشد:

هوشمندی کارآفرین ( انتخاب محصول/ خدمات – انتخاب مناسب بازار هدف – استراتژی های فروش یا عرضه )
زیر ساختها و منابع ( منابع انسانی – سخت افزار و نرم افزار – منابع مالی )
مسئولیت اجتماعی ( محیط زیست – اشتغال زایی- فعالیت های ورزشی و فرهنگی – کمک های خیر خواهانه و عام المنفعه )
مدیریت کسب و کار ( مدیریت ریسک – برنامه ریزی استراتژیک – رویکرد فرآیندی – سیستم مدیریت )
دستاوردها و نتایج ( رضایت مشتریان و ذینفعان – نتایج عملکردی – جوایز و تقدیرنامه )

h6fg

مدل ارزیابی کارآفرین برتر

گروه های کارآفرینی در کشور

معیار ۱- هوشمندي کارآفرین

انتخاب محصول یا خدمات مورد نیاز جامعه ، انتخاب بازار هدف ، استراتژیهاي فروش یا عرضه، نوآوري و خلاقیت در ارائه محصول یا خدمات و … یکی از مهمترین ارکان موفقیت یک کارآفرین بوده که او می بایست هوشمندي قابل توجهی در این خصوص به خرج دهد .توجه به نیازهاي بالقوه یا بالفعل جامعه و کشش عرضه و تقاضاي بازار، سرمایه گذاري در بخش هاي مطمئن و با ریسک کم و … از دیگر نشانه هاي هوشمندي کارآفرین است.

معیار ۲- زیر ساختها و منابع

زیر ساختها و منابع بکار گرفته شده از جمله منابع انسانی ، فضاي کاري ، تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري و … بایستی مکفی و قابل قبول بوده تا سازمان را به سمت اهداف مورد نظر سوق دهد کافی نبودن یا مناسب نبودن این منابع ، سرعت دستیابی به هدف را کاهش داده و کارآفرین را از رسیدن به آرمانهایش دور می نماید .

معیار ۳- مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمانها از جستارهاي “اخلاق کسب و کار ” است که به نقش شرکتها در حوزه اجتماع می پردازد مسئولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعالیت می کند ، انجام دهد . در واقع مسئولیت اجتماعی فعالیتهایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزي است که قانون به آن اشاره می کند .

معیار ۴- مدیریت کسب و کار

مدیریت ریسک ، برنامه ریزیهاي بلند مدت و کوتاه مدت ، سازماندهی مسئولیتها و اختیارات ،شناسایی و کنترل فرآیندها از طریق شاخصهاي عملکردي و … می تواند نشانه ي قرارگرفتن سازمان در یک مسیر درست است.

معیار ۵- دستاوردها و نتایج

ماحصل فعالیت های هر مجموعه دستاوردها و نتایج آن می باشد، که رضایت ذینفعان، شاخص های بهره وری، میزان فروش و سود شرکت و جوایز معتبر و افتخارات آن را در بر می گیرد.