اعضای شورای سیاستگذاری

اعضای شورای سیاستگذاری

سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی

رئیس محترم کانون کارآفرینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، عضو هیئت مدیره سازمان ملی کارآفرینی

جناب آقای دکتر حسین سلاح ورزی

نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ریاست محترم سازمان ملی کارآفرینی

جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

ریاست محترم سازمان مدیریت صنعتی ایران

جناب آقای دکتر علیرضا محجوب

نماینده مردم تهران در ۴ دوره مجلس شورای اسلامی، دبیرکل خانه کارگر

جناب آقای دکتر سید عبدالوهاب سهل آبادی

ریاست محترم خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

سرکار خانم دکتر سیده فاطمه حسینی

مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر سعید یوسفی اصل

خرانه دار سازمان ملی کارآفرینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران