اعضای شورای سیاستگذاری

اعضای شورای سیاستگذاری

سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی

رئیس محترم کانون کارآفرینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، عضو هیئت مدیره سازمان ملی کارآفرینی

آقای دکتر زالی

عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر حسین سلاح ورزی

نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ریاست محترم سازمان ملی کارآفرینی

جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

ریاست محترم سازمان مدیریت صنعتی ایران

جناب آقای دکتر علیرضا محجوب

نماینده مردم تهران در ۴ دوره مجلس شورای اسلامی، دبیرکل خانه کارگر

جناب آقای دکتر سید عبدالوهاب سهل آبادی

ریاست محترم خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

سرکار خانم دکتر سیده فاطمه حسینی

مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر سعید یوسفی اصل

خرانه دار سازمان ملی کارآفرینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران