برگزارکنندگان

برگزار کنندگان

کانون کارآفرینی دکتر سیده فاطمه مقیمی

سازمان ملی کارآفرینی ایران

موسسه فرهنگی هنری مهستان