تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

10 خرداد ۱۴۰۰

شروع فرایند ارزیابی

فروردین ۱۴۰۰

نشست مجمع کارآفرینان

خرداد ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری همایش

8 تیر ۱۴۰۰