تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

28 اسفند ۱۳۹۹

شروع فرایند ارزیابی

فروردین ۱۴۰۰

نشست مجمع کارآفرینان

خرداد ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری همایش

خرداد ۱۴۰۰